Nadzór budowlany

Nadzór budowlany

Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych INKON specjalizuje się w zakresie:

 • kierowania i nadzorowania wszystkimi rodzajami robót budowlanych i instalacyjnych,
 • zakładania i prowadzenia książek obiektów budowlanych,
 • sporządzania ocen i ekspertyz technicznych obiektów budowlanych
 • koordynowania projektów inwestycyjnych.

W naszej ofercie znajduje się także zakładanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych. Obowiązek ten, który spoczywa na zarządcy obiektu budowlanego dokładnie reguluje ustawa Prawo Budowlane (Art.62 ust.1). Znajdują się tam wszystkie informacje co do częstotliwości okresowych kontroli budynków jak i ich zakresu. Obiekty budowlane powinny być poddawane następującym kontrolom:
 • okresowym, co najmniej raz w roku, polegającym na sprawdzeniu:
  • stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

 • okresowym, co najmniej raz na 5 lat, polegających na:
  • sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
  • sprawdzeniu estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
  • badaniu oraz pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 • okresowym, co najmniej dwa razy w roku, przeprowadzanych w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. Zakres takich kontroli jest analogiczny jak w kontroli rocznej.

Powrót