Przygotowanie dokumentacji budowlanej

Przygotowanie kompletnej dokumentacji budowlanej, koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę, często nastręcza Inwestorowi wielu problemów. Wychodzimy naprzeciw tym trudnościom. Potrafimy w krótkim czasie skompletować dokumenty i uzgodnienia wymagane do rozpoczęcia budowy.

Dokumentacja wymagana do uzyskania pozwolenia na budowę zawiera m.in.:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie,
  • projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego,
  • oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
  • w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powrót